Tietosuojaseloste markkinointi

Tässä tietosuojaselosteessa kuvataan, miten Talviopas verkkopalvelun markkinointirekisterissä käsitellään henkilötietoja.

Rekisterinpitäjä

Talviopas
Y-tunnus 2200136-2 Suomen Turisti-Info Oy

Rekisteriasioita hoitava henkilö

Asiakaspalvelu
info@talviopas.fi
www.talviopas.fi

Rekisterin nimi

Talviopas  markkinointirekisteri

Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus

Henkilötietoja käsitellään yrityksen ja sen yhteistyökumppaneiden asialliseen yhteyteen perustuvan suhteen hoitamiseen, suoramainontaan, etämyyntiin tai muuhun suoramarkkinointiin, mielipide- tai markkinatutkimukseen sekä muihin näihin rinnastettaviin toimiin. Markkinointia voidaan tehdä myös sähköisesti esimerkiksi sähköpostin tai puhelimen välityksellä. Rekisteröidyllä on oikeus kieltää häneen kohdistetut markkinointitoimenpiteet.

Rekisterinpitäjä käyttää säännöllisesti tietojen käsittelytehtävien teknisessä, kaupallisessa tai operatiivisessa toteuttamisessa rekisterinpitäjän lukuun toimivia alihankkijoita.

Rekisterin tietosisältö

Rekisterissä voidaan käsitellä rekisteröidyistä seuraavia tietoja:

  • Etu- ja sukunimi
  • Puhelinnumero
  • Sähköpostiosoite
  • Postiosoite
  • Suoramarkkinointiluvat – ja kiellot
  • Titteli
  • Ammatti tai muut tiedot koskien rekisteröidyn tehtäviä ja asemaa elinkeinoelämässä tai julkisessa tehtävässä
  • Yksi rekisteröityä koskeva muu tunnistetieto

Henkilötietojen säilytysaika

Rekisterinpitäjä säilyttää henkilötietoja rekisterissä siihen saakka, kun niiden käsittely on tarpeen rekisterin käyttötarkoituksen täyttämiseksi, ellei rekisteröity ole peruuttanut antamaansa suostumusta.

Tietolähteet

Henkilötietoja kerätään rekisteröidyltä itseltään, uutiskirjeen tilauksen yhteydessä sekä erilaisiin palveluihin, markkinointikampanjoihin ja kilpailuihin rekisteröitymisen/ilmoittautumisen yhteydessä tai muulla vastaavalla tavalla rekisteröidyltä tämän suostumuksella. Tietoja voidaan kerätä ja päivittää rekisterinpitäjän tietojärjestelmistä, kun rekisteröity rekisteröityy palveluihin ja käyttää palveluita. Henkilötietoja voidaan päivittää myös julkisilta nettisivuilta, kaupparekisteristä sekä henkilötietoja koskevia palveluita tarjoavilta viranomaisilta ja yrityksiltä.

Tietojen luovuttaminen ja siirtäminen

Rekisterinpitäjä voi luovuttaa henkilötietoja voimassaolevan lainsäädännön sallimissa ja velvoittamissa rajoissa. Rekisterinpitäjä voi luovuttaa henkilötietoja suoramarkkinointitarkoituksiin yhteistyökumppaneilleen ja asiakasyrityksilleen, ellei rekisteröity ole kieltänyt tietojensa tällaista käsittelyä ja luovuttamista.

Henkilötietoja voidaan luovuttaa yritysjärjestelyiden yhteydessä ostajille, mikäli rekisterinpitäjä myy tai muutoin järjestelee liiketoimintaansa.

Tietoja voidaan siirtää rekisterinpitäjän valikoimille yhteistyökumppaneille, jotka käsittelevät henkilötietoja rekisterinpitäjän lukuun, osapuolten välisen sopimuksen perusteella. Tällöin henkilötietojen käsittelijällä ei ole oikeutta käsitellä siirrettyjä tietoja omaan lukuunsa, omissa henkilörekistereissään.

Henkilötietojen käsittelyn teknisen toteuttamisen johdosta osa tiedoista saattaa sijaita ulkopuolisten alihankkijoiden palvelimilla tai laitteistoilla, joista niitä voidaan käsitellä teknisen käyttöyhteyden avulla rekisterinpitäjän lukuun osapuolten välisen sopimuksen perusteella.

Tietoja ei pääsääntöisesti siirretä Euroopan unionin tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle, ellei se ole henkilötietojen käsittelyn tarkoituksien tai tietojen käsittelyn teknisen toteuttamisen kannalta tarpeellista, jolloin tietojen siirrossa noudatetaan tietosuojalainsäädännön vaatimuksia.

Rekisterin suojaus

Rekisteri ja sitä käsittelevät tietojärjestelmän laitteistot sijaitsevat kulunvalvonnalla suojatussa tilassa. Järjestelmä on suojattu palomuurein ja erilaisin salaus ja verkkotekniikoin ulkopuolelta tulevia yhteydenottoja vastaan.

Rekisterinpitäjä päättää organisatorisista ratkaisuista ja antaa rekisterin käyttöoikeudet siinä laajuudessa kuin työtehtävät sitä edellyttävät. Työsuhteen päättymisen jälkeen käyttöoikeudet poistetaan.

Järjestelmään kirjautuminen on mahdollista vain yksilöllisellä käyttäjätunnuksella ja salasanalla. Järjestelmän käyttöä valvotaan säännöllisesti suoritettavilla ylläpitoimenpiteillä.  Järjestelmä on kytketty palveluiden seurantapalveluun, josta lähtee vikatilanteissa automaattisesti hälytykset 24/7.

Rekisterinpitäjän henkilöstöllä ja sen lukuun toimivilla ulkopuolisilla henkilöillä on vaitiolovelvollisuus liittyen kaikkiin rekisterin tietoihin. Toimeksiantosopimuksilla velvoitetaan rekisterinpitäjän toimeksiannosta henkilötietoja käsitteleviä tahoja suojamaan henkilötiedot vastaavalla tavalla.

Tarkastus-, kielto- ja korjausoikeus

Rekisteröidyllä on oikeus kieltää tietojen käyttäminen suoramainontaan, etämyyntiin tai suoramarkkinointiin ja mielipide- tai markkinatutkimukseen sekä oikeus vaatia virheellisen tiedon korjaamista ilmoittamalla siitä rekisterinpitäjälle kirjallisesti ja allekirjoitettuna rekisterinpitäjän osoitteeseen.

Tieto korjataan ilman aiheetonta viivytystä. Jos tiedon korjaamisesta kieltäydytään, rekisteröidylle annetaan kirjallinen kieltäytymistodistus. Rekisteröidyllä on tämän jälkeen oikeus saattaa asia tietosuojavaltuutetun ratkaistavaksi. Tietosuojavaltuutettu voi antaa rekisterinpitäjälle määräyksen rekisteröidyn tarkastusoikeuden toteuttamisesta.

Rekisteröidyllä on oikeus tarkistaa, mitä häntä koskevia tietoja henkilörekisteriin on tallennettu. Tarkastusoikeus on maksuton enintään kerran vuodessa (12 kk) toteutettuna. Tarkastuspyyntö tulee lähettää kirjallisesti ja allekirjoitettuna rekisterinpitäjän osoitteeseen.

Tarkastusoikeus toteutetaan viivytyksettä. Tarkastusoikeus voidaan evätä vain poikkeustapauksessa. Epäämisperusteena voi olla esimerkiksi se, että tiedon antamisesta saattaisi aiheutua vakavaa vaaraa rekisteröidyn terveydelle tai hoidolle tai jonkin muun oikeuksille

Jos tarkastusoikeus evätään, rekisteröidylle annetaan kirjallinen kieltäytymistodistus. Rekisteröidyllä on tämän jälkeen oikeus saattaa asia tietosuojavaltuutetun ratkaistavaksi Tietosuojavaltuutettu voi antaa rekisterinpitäjälle määräyksen rekisteröidyn tarkastusoikeuden toteuttamisesta.